Tuesday, May 15, 2012

Kolisin blogi

Uus minevikuurvaste blogi töötab siin
https://minevikuurvaste.wordpress.com/

Monday, May 14, 2012

Vastutustundetu tallimees

Kolhoosi Elu 13. mai 1952 Vastutustundetu tallimees Võidulipu kolhoosi tallimees sm. Sohva suhtub hobuste hooldamisse äärmiselt hooletult. Tihti on juhuseid, kus tema hooldada olevad hobused saavad päevas ainult kord süüa ja juua. Mõnikord aga joodab tallimees higiseid hobuseid külma veega. Selline halb hooldamine mõjub hobustele halvasti eriti nüüd, põllutööde perioodil. Kolhoosi juhatus teab, et sm. Sohva hooldab hobuseid halvasti, kuid ei ole senini suutnud olukorda parandada. Küll aga määras kolhoosi juhatus tallimehele abiks tema tütre, kes saab nüüd vastava arvu normipäevi, kuid hobuseid ei hoolda ikkagi kumbki tallimees. J. ELTERN

Saturday, May 12, 2012

Urvaste uudised 1892

Olevik 11. mai 1892 P. S. Võrumaalt. Urvastest. Et ka mõisnikud valla magasist puuduse sunnil vilja lähevad otsima, seda tuleb arva ette. Siin Urvastes võedeti 1. mail U. valla magasist kohalisele mõisnikule 50 tsetverti rukkid sügisese tagasi tasumise pääle. Nagu enamiste igal pool, nõnda on ka siin magasis seisav vili väga kõhn, aga kellel häda on, peab temaga leppima. Tähendatud mõisnikul tuli puudus sellest, et ta sügise kallil ajal omad rukkid – ka tarvitatava jao – ära müüs, lootes et kevade poole rukkid odavamaks lähevad. P.S. Urvastest. Ilmad on siin pool Jüripäevast saadik kuni tänani (3. mai) ühesugused – külm põud. Päeval näitab kraadi klaas 10 K. sooja, päeval langeb nullini ehk kuni 2 kr. külma. Rohu kasv seisab; rukki orassed, mis lume alt kül ilusti välja tulivad, hakavad põua mõjul kolletama.

Sunday, May 6, 2012

Kommunismi võidu kindlustamiseks

Kolhoosi Elu 6. mai 1952 Kuuldes juba eile õhtul uuest rahvamajanduse arendamise riigilaenu väljalaskmisest, kogunesid Kuldre 7-kl. kooli õpetajad täna hommikul enne õppetöö algust välkmiitingule, et üksmeelselt toetada Nõukogude valitsuse uut tähtsat sammu. Miitingu avas kooli direktor L. Meesit, selgitades riigilaenu tellimise suurt tähtsust meie rahvamajanduse edasisel arendamisel. „Meie riigi edasise õitsengu, kõigi töötajate heaolu tõusu nimel kutsun meie õpetajaskonda üksmeelselt tellima uut rahvamajanduse arendamise laenu,“ lõpetas kõneleja. Seejärel võttis sõna õpetaja Aleksander Pulk. Ta ütles: „Tervitame rõõmuga rahvamajanduse arendamise laenu väljalaskmist, kuna oleme teadlikud, et meie poolt riigile laenatud rubla kiirendab kommunismi lõplikku võitu meie maal.“ Esimesena kirjutas 575 rublalisele laenutellimisele alla õpetaja S. Sinimets. Temale järgnesid teised õpetajad, täites oma patriootliku kohustuse kodumaa eest. Tellimise lõppedes selgus, et Kuldre 7-kl. kooli õpetajate kollektiiv on tellinud uut laenu 9810 rubla ulatuses, ületades kuu töötasu fondi. A. SIIDRE

Monday, April 30, 2012

Valk vajab naisterahvast

Võru Teataja 30. aprill 1932

Urvaste piimaühing vähendas palku

Elu 30. aprill 1932 Urvaste piimaühing teotseb õiges suunas. Urvaste piimaühing oma aastakoosolekul otsustas vähendada meieri, raamatupidaja ja juhatuse liikmete palka poole võrra. Ühingu võlasumma pole mitte väike, ning ainult siis, kui vajalik kokkuhoid saavutatakse, suudab ühing praeguse kriisi kestvusel edukalt töötada. Uude juhtusse said Naris, P. Raud ja R. Pakler.

Friday, April 27, 2012

Jüriöö jooks 40 aastat tagasi

Töörahva Elu 27. aprill 1972 JÜRITULI „Edasi“ kolhoosi kommunistlikud noored tegid 21. aprillil tõrvikutega jüriööjooksu, mis oli pühendatud V. I. Lenini 102. sünniaastapäeva ja pioneeriorganisatsiooni läheneva 50. aastapäeva tähistamiseks. Teatejooksu võistkonnad moodustati Keskuse, Vaabina ja Urvaste osakondade, Vaabina ja Urvaste 8-kl. Kooli pioneeride ning kommunistlike noorte ja Antsla ST õpilaste vahel. Kokku tuli 22 neljaliikmelist võistkonda. Start algas Vana-Antslast ja lõppes Uue-Antsla pargis, kus esimesena kohale jõudnud võistlejal tuli põleva tõrvikuga süüdata lõke. Igal teatejooksust osavõtjal oli vaja põleva tõrvikuga läbida 500 m. Tõrvikutega teatejooksu võitis Urvaste 8-kl. Kooli poiste võistkond, kes süütaski jüritule. Osakondadevahelises arvestuses võitis esikoha Keskuse nais- ja Vaabina meesvõistkond. Pärast jüriööjooksu toimus tule ääres, kuhu oli kogunenud palju pealtvaatajaid, ka sangpommi rebimine, mille võitis Keskuse osakonna traktorist Endel Neeve. Kolhoosi komsomoli-algorganisatsiooni sekretär Aino Villem autasustas esikohale tulnud võistkondi diplomite ja mälestusesemetega. Õhtu lõppes lõbusa jalakeerutusega Vastse-Antsla Rahvamajas. T. KAJAVA

Thursday, April 19, 2012

Töörahva Elu 19. aprill 1962
MEIE KRIITIKA JÄLGEDES
Lubaja ka hea mees …
„Edasi“ kolhoosi esimees K. Rist kipub ainult lubajate meeste kilda. 24. veebruaril 1962. a. kritiseeriti „Töörahva Elus“ „Edasi“ kolhoosi. Piimamiinused ei kadunud. 13. märtsil andis sm. Rist partei rajoonikomitee büroo istungil lubaduse, et piimamiinused kaovad maikuuks. Ent väljalüpsi dekaadikokkuvõtted kinnitavad, et tegudeni ei jõuta. 10. aprilli seisuga on „Edasi“ -2,2 kiloga ikka tagant otsast esimene. Millal jõutakse tegudeni?

Ilus ettevõtmine


Võru Teataja 19. aprill 1932
Ilupuude istutamine Urvastes.
Kuigi Urvaste kiriku ja kabeliaia ümbrus on üks ilusamatest kohtadest oma loodusega, on siiski tarvilik siia noorte ilupuude istutamine, kuna kiriku ümbrus ilupuudest võrdlemisi lage on.
Praegusel koguduse juhatusel on kavatsus Urvaste kiriku ja kabeliaia ümbrust noorte ilupuudega asetada. Et niisugust kavatsust teostada, on hääks arvatud nii koguduse liikmetele, kui ka teistele asjast huvitatuile saata vastavad üleskutsed. Ilupuude istutamist loodetakse teostada sel teel, et pööratakse eelpool nimetatud kodanikkude poole, et need igaüks omaltpoolt tooksid vastavaid ilupuid kui annetusi Urvaste kogudusele ja ka siin kohapeal siis kindlaks määratud päevadel kindla plaani kohaselt ühiselt maha istutaksid koguduse juhatuse näpunäitel. Sellel teel loodab koguduse juhatus vähemalt osaliselt ilupuude istutamist läbi viia, mis on hädavajalik kiriku ümbruse ilu tõstmiseks.

Thursday, April 12, 2012

Mitmeid uudiseid 12. aprilli Võru Teatajast 1932
Võru Teataja 12. aprill 1932
„Linaoperatsioon“ läks luhta.
Kuidas Uue-Antsla mehed hääd äri teha tahtsid.
Möödunud laupäeval ilmus kaupmees A. Sibula juurde kaks tundmatud meest, pakkudes linu müügiks. Kahe koorma linade eest – kokku 272 klgr – lubas A. Sibul maksta 650 senti á 16 klgr. Linade vastuvõtu juures hakkas aga A. S. ostetuid linu lähemalt vaatama, kusjuures ilmsiks tuli, et linade sisse on topitud takke. Otsekohe toimetati linamüüjad politseisse, lähemal järelvaatusel selgus, et petised on linade sisse üldse peitnud 10 ½ klgr. takku. Petisteks osutusid Uue-Antsla vallas elutsevad vennaksed Filip ja Egor Suevid, kes võetaks petmise eest kohtulikult vastutusele.

Kärgula külastas „Siiriust“.
Pühapäeval käis külaskäigu etendust andmas Kärgula Haridusselts „Noorus“ näitetegelaskond Urvaste „Siirius’e“ rahvamajas. Kavas oli operett „Armsam kõigest kodutalu“ ja trio V. Villemsoni juhatusel.
Samal päeval oli kohaliku liidu „Siirius’e“ poolt algusega kell 2 päeva kirjanduslik kohus roman „Puhastustuli“ peategelase Ilmari kohta.

Urvaste organisti valimised jõuavad kätte.
Vastavalt Urvaste Ev. Luth. koguduse nõukogu otsusele on koguduse juhatus saatnud ajalehtedele kuulutused Urvaste kog. organisti kohale kandidaatide leidmiseks.
Isikud, kes soovivad koguduse organisti kohale kandideerida peavad oma elulookirjeldused hiljemalt 25. apr. s. a. kog. juhatusele sisse saatma. Esialgne palk on eelarves ette nähtud 6000. kr., prii korter, küte ja vist 1 vakamaa maad aastas. Valimised on mai kuu alguses, kuna eluruumide remont kirikumõisasteostumas.

Tuesday, April 10, 2012

Aasta 1952 Up ja down Urvastes

Kolhoosi Elu 10. aprill 1952
Kirjasaatjad teatavad
Lisaks laudaväetisele
Põldude hea väetamine on kõrgete saakide tagatiseks. Sellest lähtudes kasutavad Siiriuse kolhoosi liikmed laudasõnniku vähesuse tõttu väetamiseks madalsoo turvast. Madalsoo turvas ja laudaväetised veetakse praegu põldudele vahekorras 1:1 ning lisatakse iga koorma laudasõnniku kohta 4 kg superfosfaati ja kaalisoola.
Iga kolhoosiperekond kogub 50 kg puutuhka ning kogu kolhoosi ulatuses kogutakse 1 t linnusõnnikut. Väetiste vedamisel põldudele paistavad silma naiskolhoosnikud sm-d Väin ja Tomp.
J. ERI

Aegunud silt
Urvaste 7-kl. kooli fassaadil ilutseb juba pikemat aega silt „Urvaste valla Urvaste MTK-kool“. Ometi on kõigil teada, et seoses maarajoonide moodustamisega kaotati Eesti NSV-s vallad kui administratiivsed-territoriaalsed jaotused. Kuid ka sildi teine pool „ … MTK-kool“ ei vasta tarvitusel olevale reeglipärasele kirjakeelele. Tekkib küsimus, miks kooli direktor sm. Rööp ei ole kindlustanud aegunud ja reeglipärasele kirjakeelele mittevastava sildi uuendamist? A. OKAS

Monday, April 9, 2012

Piduõhtu 1942

Võru Teataja 9. aprill 1942
Õnnestunud peoõhtu Urvastes
korraldas kohalik Haridusselts „Siirius“ teisel kevadpühal Urvaste koolimajas. Viimase võimaluseni täiskiilutud saali ees etendati H. Vellneri lavastusel A. H. Tammsaare12-pildiline näidend „Põrgupõhja uus Vanapagan“, mille esitus kujunes maaoludes kõigiti rahuldavaks. Dramatiseeringu tegelastest andis R. Reinumägi Vanapagan raske osa kiiduväärse küpsusega, samuti lõi H. Jaanimägi usutava tüübi Kaval-Antsuna.
Ka koorilauludega J. Rööpi ja orkestripaladega O. Osula juhtimisel võis rahulduda.
Lisaks poolele peosissetulekule annetati ERÜ heaks veel peale etendust toimunud korjandusel laekunud 60 Rm. suurune summa.

Vaabina kulud hoolekandeks


Võru Teataja 9. aprill 1932
Kulud hoolekandeks Vaabinas.
Vallavalitsuselt koostatud ja vallavolikogult kinnitatud hoolekande kava järgi on käesoleval aastal Vaabinas kulusid hoolekande teostamiseks 1532 krooni. Vallavalitsuse üldeelarve kuludest on see 19,8 prots.

Sunday, April 8, 2012

Vallaametnikud võre taha


Võru Teataja 8. aprill 1922
Uue-Antslast.
Edusammud.
Praegune vallanõukogu on nii mõnedki sammud astunud, mis meie valla paremate hulka viia tõotavad. Nii näituseks vallanõukogu istangul 27. veebruaril s. a. otsustati vallavalitsuse kantselei jaoks võre teha, mis keelaks rahvast ümber ametnikke ja asjaajamise laua juure pääsemast, seega paremat korda ja eeskujulikkust luues. Otsustati ka valla rahva kirjade ja ajalehtede jaoks postikapp teha, kuhu posti vallamajasse jõudmisel iga lugeja välisesse sahtlisse ajalehed ja kirjad sisse pannakse ja kust määratud isik oma posti igal ajal kätte võib saada.
Iga soovija (postsahtli rentnik) maksab sellekohase vallanõukogu poolt määratud tariifi järele maksu.
Seda sammu vallanõukogu poolt tuleb tõeliselt tervitada, sest ajalehtede näppamine oli siin päris harilik asi. Oli juhtumist, kus lehetellija nädalas seitsme eksemplari asemel ainult kolm sai. See võttis nii paljudel tahtmise ära üleüldse lehte tellidagi. Vallanõukogu otsust teada saades, lubavad nii mõnedki postikapi valmissaamise korral lehte tellida. –rg –

Saturday, April 7, 2012

Koroonavaimustus


Ugala 7. aprill 1932
Uue-Antsla koroonavaimustuses.
Viimastel päevadel on muretsetud Uue-Antslasse koroona mängutarbed. Nüüd harrastatakse seda mängu lauluharjutusil, pühapäeviti ja isegi äripäevil vallamaja eesruumis. Vaieldakse mängu määruste pärast, ent siiski on suur vaimustus ja huvi äsjasaabunud mängu vastu.

Uue-Antsla härrastemaja lammutamisele?


Võru Teataja 7. aprill 1932
Uue-Antsla härrastemaja lammutamisele.
Uue-Antsla vallal oli kavatsus loobuda lepingust põllutööministeeriumiga, mille järele Uue-Antsla härrastemaja pidi ostetama vallale. Vastav palve esitatigi ministeeriumile, kuid viimane lepingust ei tagane. Selletõttu otsustas vallavolikogu härrastemaja eest maksta oleva summa siiski ministeeriumile ära tasuda ning maja selle järele lammutada ja maha müüa. Sellega oleks Uue-Antsla härrastemaja vaeva- ja valurikas elutee lõpule jõudmas.

Thursday, April 5, 2012

Vald sai loa laata pidada


Võrumaa 5. aprill 1922
Maakonna nõukogu koosolek 29. märtsil
3) Urvaste kihelk. nõukogu on maakonnavalitsuse vastu Tartu-Võru Rahukogus nõudmisega 30,788 m. suuruses kirikuõpetaja elumaja kõrgema algkooli all tarvitamise eest esinenud. Maakonnanõukogu volitas haridusosak. juhatajat Sandt’i maakonna huvisid kohtus kaitsma.
5) Niisama lubatakse Saru vallanõukogule iga aasta sama vallamaja juures 15 .aprillil ja 15. oktoobril ja Uue-Antsla vallanõukogule vallamaja juures 9. mail ja 20. oktoobril laata pidada.

Tuesday, April 3, 2012

Oi, oi, mida juttu

Stahhaanovlik töö 4. aprill 1952
Meie elu läheb ülesmäge
Suust suhu kandus rõõmusõnum toidukaupade hindade uuest alandamisest Võidulipu kolhoosi kolhoosnikute hulgas. Lõpetanud töö kogunesid Võidulipu kolhoosi kolhoosnikud Urvaste 7-klassilise kooli ruumidesse miitingule, kus nad kogu südamest tänasid rahva õnne loojat, armastatud Stalinit uue hoolitsusavalduse eest töötajate elujärje tõstmisel.
Kuulanud ära kolhoosi esimehe, kes rääkis uuest toidukaupade hindade alandamisest, ütles kolhoosnik J. Liivamägi: „Teadandes on öeldud, et seoses 1951. aastal tööstusliku ja põllumajandusliku tootmise alal tehtud edusammudega, tööviljakuse tõusuga sai võimalikuks meie maal läbi viia uus arvult viies toidukaupade riiklike jaehindade alandamine. See aga tähendab, et mida paremini meie töötame seda rikkamaks muutub meie maa, seda jõukamaks muutuvad kolhoosnikud. Tahan sellele stalinlikule hoolitsusele vastata ennastsalgava tööga kolhoosipõllul.“
Järgnevalt võttis sõna Urvaste 7-klassilise kooli direktor sm. Rööp. kes ütles: „Samal ajal kui Ameerika Ühendriikides ja mujal kapitalistlikes riikides on lõviosa nähtud ette uue verise maailmasõja ettevalmistamiseks, luuakse meie maa töötajatele kõik võimalused majandusliku ja kultuurilise taseme tõusuks. Meie maal on inimene kõige kallimaks varaks.“
A. MATU

Monday, April 2, 2012

Karskuse kasulikust mõjust


Olevik 2. aprill 1892
Kirjandus. Seltsielu. Segasõnumed.
):( Urvastest. 22. märtsil olivad Restu vallas kahed pulmad. Mõlemad rikkad sugukonna liikmetest. Mis nendest iseäranis tähele panna, on see, et teine pulm täiesti ilma joovastavate jookideta oli, kuna teises vana harjunud kombe järele jookitest lõbu otsiti. Pulmade tagajärg oli: esimesest jäi ilus ja eeskujulik mälestus maha, kuna teise järeldusi kohus seletab. Asi oli jookide pulmas järgmine: Keegi Restu peremees V. lõi täie pudeliga tühja naljasõna pärast, mida tema uimastanud pää ei kannatanud, Koigu mõisa metsavahile T.le nii tugevaste pähe, et see uimastuses maha langes. Asi oli kardetav, sellep. mindi jalamaid Sangaste tohtri juurde. Õnnetuseks ei olnud teda kodus; säält mindi Antsmõisa tohtri juurde. Tohter pidas haava väga kardetavaks. Nõrkus vere jooksust oli suur; kui küll ellu jääb, aga pikemaks ajaks jääb ta tõbevoodisse ikka. Selget pilti näitab see lugu joogi sõpradele. Siin pool kõneldakse elavalt nendest pulmadest, seda enam, et enne karskuse pulma pidajaid naereti. Loota on, et nüüd naerjad näevad, keda tarvis naerda, keda mitte!

Sunday, April 1, 2012

Oh seda satiiri!

Võru Teataja 31. märts 1962
Terava sulega
ARVAS …
„ „Jüriöö“ mehed meist jõukamad,“ arvas „Siiruse“ kolhoosi esimees ja laskis Antsla jaamast 30 tonni „Jüriöö“ kolhoosile määratud kaaliväetist „Siiriusse“ vedada.